divendres, 5 de febrer de 2010

Preguntes més freqüents


Quina serà la pregunta?
Està d’acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea?

Com es votarà?
Mitjançant vot secret (3 opcions possibles : SI – NO – EN BLANC) dipositat a l’interior d’un sobre homologat. Aquest vot es dipositarà a l’interior d’una urna després de que els membres de la mesa hagin comprovat el dret a votar de cada elector que vulgui exercir el seu dret.

Qui podrà votar?
Totes les persones empadronades a Vilanova de Bellpuig, sigui quina sigui la seva nacionalitat, que en data 28 de febrer del 2010 hagin complert 16 anys.
Com s’acreditarà la identitat i edat dels electors?
Exhibint a la mesa electoral l’original d’algun dels següents documents:
  • Document Nacional d’Identitat.
  • Carnet de Conduir.
  • Passaport.
  • Targeta de residència
Són els documents que segons la normativa vigent acrediten la identitat de les persones, malgrat que estiguin caducats.
Els document hauran de ser els originals, (per tant, no seran vàlides les fotocòpies ni d’altres sistemes de còpia).

Com s’acreditarà el lloc on s’està empadronat?
  • Si l’adreça que consta en el document identificatori és del municipi de Vilanova de Bellpuig, queda acreditada.
  • Si hi consta una adreça en un altre municipi, l’elector haurà d’acreditar la seva residència exhibint a la mesa electoral un document emès per les administracions públiques, de data posterior a la del document identificatori, que acrediti legalment la residència: certificat d’empadronament, targeta sanitària, declaració de renda, etc.
La seva enumeració exhaustiva, així com el procediment per a obtenir gratuïtament el certificat d’empadronament, es farà properament.

On s’haurà d’anar a votar?
Hi haurà un únic Col·legi electoral i una única mesa. Aquesta mesa estarà a la sala del Jovent.

Quin serà l’horari de votació?
El mateix que el de tots els processos electorals, és a dir, de les 9 del matí fins a les 8 del vespre.

Es podrà votar per correu?
No.

On i quan es podrà votar anticipadament?
Tots aquells que el dia 28 de febrer sigueu fora de Vilanova de Bellpuig, podreu emetre també el vostre vot ja que s’ha habilitat un local per al vot anticipat.
Aquesta oficina està situada a la Sala del Jovent i estarà oberta tots els dissabtes i diumenges fins al dia 28 de febrer i exceptuat el dia 13 (les Cassoles), de 18:00 a les 20:00.
Per a poder votar anticipadament es necessiten els mateixos requisits i la mateixa documentació que el 28-F

Com es garantirà que un elector no vota dues vegades?

Cada mesa disposarà d’un ordinador connectat amb xarxa en el qual registrarà el DNI del votant. Aquesta dada quedarà registrada en una base de dades única que, mitjançant un aplicatiu informàtic, bloquejarà la possibilitat de que una persona pugui tornar a votar si ja ho ha fet

Com es garantirà que una persona que ha votat a Vilanova de Bellpuig no pugui tornar a votar en un altre lloc on també se celebri la consulta (bé aquell mateix dia, bé en una altra tanda de consultes posteriors?
Tots els Col·legis electorals que hagin obert el 13 de desembre o que obrin en dates posteriors estaran connectats permanentment a l’esmentada base de dades de DNI. Qui intenti votar per segona vegada emprant el mateix DNI veurà bloquejat aquest segon intent.

Com es garantirà del tot el procés electoral?
Es crearà una Comissió Electoral i de Control el reglament de la qual estipularà la seva composició i funcions. Aquest reglament, així com la composició d’aquesta comissió, es donarà a conèixer properament.

La Comissió organitzadora de la consulta farà campanya per alguna de les tres opcions?
Rotundament, NO. La Comissió Organitzadora de la consulta està radicalment convençuda que ha de mantenir la més estricta neutralitat i, en conseqüència, només farà campanya per a difondre la celebració de la consulta i incentivar la participació de tots els vilanovins i vilanovines.

Quedarà alguna constància de qui haurà votat?
NO. Només s’anotarà el número del DNI però no el nom. El número del DNI s’anotarà per escrit en unes graelles que seran destruïdes públicament per la Comissió Electoral en el mateix Col·legi Electoral un cop acabat l’escrutini.
El número del DNI també s’entrarà en un ordinador que estarà connectat en xarxa amb tots els Col·legis Electorals de Catalunya. El número del DNI entrat a l’ordinador, però, no serà enregistrat en cap base de dades sinó que en el mateix moment en que el número del DNI hagi estat entrat a l’ordinador, aquest serà transformat en un codi alfanumèric de 9 dígits i és aquest codi, generat de manera automàtica i aleatòria, el que serà entregistrat en una base de dades on hi constaran els codis de tots els votants de Catalunya.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada